Solidarity protest against anti-black violence in the US and EU

ENGLISH BELOW
NEDERLANDS
BLACK LIVES MATTER PROTEST LEEUWARDEN
Op 25 mei 2020 werd George Floyd in Minnesota met bruut politiegeweld vermoord. Hij is een van de vele Zwarte mensen die door de politie in de Verenigde Staten om het leven is gebracht. Het geweld in de Verenigde Staten is al eeuwenlang een probleem. Institutioneel racistisch geweld tegen Zwarte mensen is echter niet enkel een Amerikaans probleem, het is een probleem dat zich ook in Nederland en de rest van Europa manifesteert.
Op 28 juni 2020 is het precies 5 jaar geleden dat #MitchHenriquez door politiegeweld wordt omgebracht in Den Haag. Dit korps weigerde om een agent die een Marokkaans-Nederlandse man mishandelde en zichzelf ‘Marokkanenverdelger’ noemde te ontslaan terwijl de klokkenluider moest vertrekken. De Belastingdienst heeft jarenlang mensen op basis van nationaliteit extra gecontroleerd. Talloze onderzoeken tonen aan dat er sprake is van racisme op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, binnen de politie en binnen andere instituten.
De afgelopen jaren is het institutionele geweld tegen zwarte mensen in het bijzonder tot uiting gekomen tegen vreedzame demonstranten van Kick Out Zwarte Piet. In 2018 belaagde pro-pieten, KOZP demonstranten in Leeuwarden. Pro-pieten bekogelden hen met eieren, bier en pepernoten en scholden hen uit. Vervolgens probeerden zij door een politielinie te breken om de KOZP-demonstranten te lijf te gaan. In plaats van de gewelddadige pro-pieten te arresteren werden de KOZP demonstranten in politiebussen afgevoerd voor hun eigen veiligheid. In 2019 werden KOPZP demonstranten opnieuw bekogeld met van alles en vonden er rellen plaats tussen politie en gewelddadige pro-pieten die de KOZP demonstranten te lijf wilden gaan. In februari 2020 wilde KOZP demonstreren tegen de racistische karikatuur bij het Sint Piterfeest in het dorp Grou. Burgemeester Buma plaatste de demonstratie in een weiland aan de andere kant van een breed kanaal. De voorzieningenrechter bevestigde dat de burgemeester dit mocht besluiten.
Het nalatig handelen in de handhaving van het grondwettelijk verbod op racisme binnen de overheid en de samenleving is een terugkerend thema. De Korpschef van de Nationale Politie heeft baangarantie gegeven aan agenten die zich tijdens hun werk schuldig hebben gemaakt aan buitensporige geweldpleging. Amber alerts voor vermiste zwarte kinderen worden te laat ingeschakeld. Zwarte kinderen worden sneller geframed als gevaarlijk, krijgen vaker op jonge leeftijd te maken met politiegeweld en hun rechten op veiligheid en gelijkwaardige behandeling worden stelselmatig geschonden. In het ‘Caribische deel van het Koninkrijk’ worden zwarte mensen als tweederangs burgers behandeld.

EUROPA
Aan de grenzen van ‘Fort Europa’ hebben duizenden mensen – veelal zwarte mensen – hun leven verloren vanwege het dodelijke immigratiebeleid dat door de Nederlandse staat wordt ondersteund. Een immigratiebeleid dat daarenboven ge-illegaliseerde Zwarte mensen slachtoffer maakt van arbeids-exploitatie in de Europese agrarische, bouw en horeca sector. Zwarte ge-illegaliseerde mensen worden op het Europese continent stelselmatig vervolgd, gedetineerd zonder inachtneming van mensenrechten waarborgen en gedeporteerd naar onveilige landen. We mogen niet langer wegkijken van de (dodelijke) gevolgen van institutionele anti-zwarte racisme in Nederland, en in Europa.
Zwarte levens doen er ook in Nederland en Europa toe.
Sluit je aan!
Op zaterdag 13 juni van 18:00-19:00 zullen we onze solidariteit betuigen in Leeuwarden en protesteren tegen anti-zwart racisme in Nederland en Europa.

VEILIGHEID IS HET BELANGRIJKST
– Houd rekening met 1,5 meter afstand tot elkaar.
– Draag gezichtsmaskers.
– Was je handen regelmatig met zeep en/of desinfecterende middelen.

Meer details zullen volgen over hoe het protest wordt georganiseerd tijdens deze pandemie.
Houd deze pagina in de gaten voor updates!
——————————————————————————————
CHECKLIST:
Neem je ID mee.
Reis niet met méér dan een persoon samen.
Volg instructies op van autoriteiten.
Zorg dat je mobiele telefoon opgeladen is.
Je mag politieagenten filmen. Film horizontaal en belemmer de wetshandhaving niet. Blijf rustig in het contact met politie.

ENGLISH
BLACK LIVES MATTER LEEUWARDEN
On May the 25th George Floyd was murdered in Minnesota in yet another case of severe police brutality. He is one of the many Black people who have had their lives taken away from them by the police in the United States. The violence in the United States has been a problem for centuries. Institutional racist violence against Black people is not just an American problem however, it’s a problem that also manifests itself in the Netherlands and the rest of Europe.
On 28 June 2020, it will be exactly 5 years since #MitchHenriquez was murdered by police brutality in the Hague. The same police force refused to fire a police officer who attacked a Moroccan-Dutch man and gave himself the nickname ‘Morrocan purger’, instead the whistleblower was removed from her position. For years, The Dutch Tax office targeted people for fraud inspection based on their nationality. Numerous studies have shown proof of racism on the job market, in education, in the police force and other institutions.
The past years institutional racism against black people has been particularly expressed in the response to peaceful protests organized by Kick Out Zwarte Piet. In 2018 proponents of Black Pete attacked KOZP protesters in Leeuwarden. The Pro-Petes pelted eggs, beer and pepernoten and verbally abused them. KOZP protesters had to flee with help of the police while the Pro-Petes tried to reach them through the lines of police. In 2019 KOZP protesters were attacked again. In februari 2020 KOZP tried to organize a demonstration against Black Pete in the village of Grou. They mayor decided that the demonstration had to take place far away from the center of the village. A judge supported the mayor in this decision.
The failure to enforce the constitutional laws against racism within government and society is a recurring theme. The chief of the national police issued an employment guarantee for officers that engaged in excessive violence on the job. Amber alerts for missing black children are issued too late. Black children are more quickly framed as dangerous, are confronted with police violence at an earlier age and their rights to psycho-social safety and equal treatment are systematically violated. In the Caribbean part of the Dutch Kingdom, black people are treated as second-class citizens.

EUROPE
At the borders of ‘Fort Europe’ thousands of people – predominantly black people – have lost their lives because of the lethal immigration policy supported by the Dutch state. An immigration policy that moreover gives illegalized people prey to exploitation by working in European construction, farming and service industries. Black illegalized people are systematically charged and incarcerated with no regard for human rights, and illegally deported to unsafe countries. We can no longer look away from the (lethal) consequences of institutional anti-black racism in the Netherlands and in Europe. Black Lives Matter in the Netherlands and Europe Too.
Join us!
On Saturday 13th of June from 18:00 until 19:00 we will show our solidarity in Leeuwarden and protest against anti-black racism in the Netherlands & Europe.

SAFETY FIRST!
– Keep in mind to keep 1,5 meter away from each other.
– Wear facial masks.
– Wash your hands with soap and/or disinfectants.
– Follow the instructions of the volunteer security team.

More details about how the protest is being organised during this pandemic will follow.
Look out for updates on this page!
——————————————
CHECKLIST:
Bring your ID.
Don’t travel with more than one person.
Follow instructions of authorities.
Make sure your mobile phone is charged.
You are allowed to film cops. Film horizontally and don’t obstruct the law. Keep calm when in contact with the police.

Deel dit met:

Datum

13-06-2020
Expired!

Tijd

18:00 - 19:30

Locatie

"De Bult", Rengerslaan
Leeuwarden

Facebook

Eventpagina
matige regen
8 °C
QR Code